Regulamin III Szaradziarskich Mistrzostw Pomorza

 

1. Uczestnictwo

Turniej ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każda osoba, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 3 regulaminu mistrzostw.

2. Organizatorzy

  • Koszaliński Klub Szaradzistów „Diagram”

  • Wydawca „Głosu” Dziennika Pomorza

  • Koszaliński Klub Garnizonowy

3. Przebieg mistrzostw

1 etap – Eliminacje korespondencyjne

Należy rozwiązać jak największą liczbę punktowanych zadań opublikowanych w„Głosie” w podanych terminach: 22 marca, 5 kwietnia, 19 kwietnia, 3 maja, 17 maja i nadesłać odpowiedzi na adres redakcji w Koszalinie (ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin) w ciągu tygodnia od daty publikacji. Za poprawne rozwiązanie uznaje się nadesłanie odpowiedzi zgodnie z dyspozycją podaną przy zadaniu. Wprzypadku błędu uniemożliwiającego rozwiązanie zadania zostanie ono anulowane. Do rozgrywki można przystąpić od dowolnej rundy. Wynik uzyskany w eliminacjach jest sumą punktów uzyskanych przez uczestnika we wszystkich etapach. Oceny nadsyłanych rozwiązań dokonywać będą członkowie Klubu Szaradzistów „Diagram”. Aktualną punktację po poszczególnych etapach konkursu będzie można znaleźć na stronie internetowej Klubu Szaradzistów „Diagram” (www. klub-diagram. za. pl).

2 etap – Finał

W bezpośredniej rozgrywce wezmą udział uczestnicy eliminacji, którzy uzyskali najwyższą sumę punktów po 5 rundach eliminacyjnych. Odbędzie się ona w Klubie Garnizonowym przy ulicy Andersa w Koszalinie 14 czerwca 2008 r. Lista osób zakwalifikowaniu do finału zostanie opublikowana na łamach „Głosu”, a uczestnicy finału poinformowani listownie. Finaliści rozwiązują samodzielnie zestaw punktowanych zadań w czasie 90 minut. O zdobytym miejscu decyduje liczba punktów zdobytych za rozwiązane zadania. W przypadku równej punktacji decyduje większa liczba rozwiązanych zadań o wyższej punktacji, a w następnej kolejności czas oddania arkusza z rozwiązaniami. Podczas finału nie wolno uczestnikom korzystać z żadnych źródeł, ani komunikować się z innymi osobami.

4. Nagrody

Za zajęcie I miejsca zwycięzca otrzymuje tytuł „Szaradziarskiego Mistrza Pomorza 2008”, puchar i nagrodę rzeczową. Pozostali uczestnicy finału pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wśród uczestników eliminacji korespondencyjnych za każdy etap zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.

5. Zasady finansowania

  • Koszty organizacji turnieju ponoszą organizatorzy,

  • Koszty przejazdu na finał – uczestnicy,

6. Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie niejasności i sytuacje wątpliwe rozstrzyga nieodwołalnie komisja konkursowa,

  2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłek pocztowych,

  3. O terminie nadesłania odpowiedzi w etapie korespondencyjnym decyduje data stempla pocztowego.